Prijavi se

Uslovi korišćenja

 

1. Prihvatanje uslova korišćenja greennet.rs

Molimo Vas da pažljivo pročitate navedena pravila i uslove korišćenja greennet.rs web platforme. Pristupanjem platformi i korišćenjem materijala koji se nalaze na njoj kao i kreiranjem naloga, prihvatate sve dole navedene “Uslove korišćenja”.
Greennet.rs ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja. Sve izmene načinjene ovim putem po objavi postaju trenutno važeće. Korisnik je u obavezi da se redovno informiše o pravilima i uslovima korišćenja, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem greennet.rs platforme ili bilo kog njenog dela upoznat sa uslovima korišćenja i da ih prihvata. Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne želi da prihvati uslove korišćenja, njihove eventualne izmene ili je nezadovoljan iz bilo kog razloga, ima pravo da prekine sa korišćenjem usluga preko greennet.rs ili se obrati administratorima radi rešavanja eventualnog problema.

 

2. Autorska prava

Green Net doo je vlasnik greennet.rs domena i ima isključivo autorsko i pravo intelektualne svojine na greennet.rs servisu, kao i na svim pojedinačnim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio materijal, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa kojih je autor. Sva autorska prava za sadržaj objavljen na greennet.rs su zaštićena. Imena pravnih lica na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela greennet.rs platforme, ili u celini, bez izričite, prethodno u pisanoj formi pribavljene dozvole izdate od strane Green Net doo, kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i kao takvo podložno je pokretanju svih postupaka u skladu sa važećim zakonskim merama.

 

3. Registracija

Za korišćenje usluga pristupa bazi podataka i pretraživanju na web platformi greennet.rs neophodno je da se registrujete. Registrovani korisnici koji su do kraja popunili podatke u svom profilu, ulistali svoje artikle u bazu podataka dostupnog sadnog materijala; imaju sva prava i obaveze nad podacima koje su ostavili i saglasni su da greennet.rs može koristiti informacije i materijale bez posebne dozvole, saglasnosti ili naknade.
Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.
Fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na greennet.rs, saglasno je da nakon registracije greennet.rs koristi njegovu e-mail adresu, unetu prilikom registracije, u svrhe slanja medijskih kampanja ili materijala putem newslettera.
Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i odgovoran je za tajnost lozinke i korišćenje greennet.rs servisa putem svojih pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti administratore greennet.rs ukoliko posumnja na nedozvoljeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

 

4. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:
Nezakonitih usluga ili prodaje bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom republike Srbije;
Drugog sadržaja koji nije u skladu sa delatnostima kojima se greennet.rs bavi

Takođe zabranjeno je i:
Ostavljanje podataka kojim se neistinito označava identitet korisnika bilo da je pravno ili fizičko lice, njegove delatnosti i ponuda;
Ostavljanje podataka kojima se neistinito predstavlja, podražava ili kopira drugo pravno ili fizičko lice, njegove delatnosti i ponuda;
Ostavljanje podataka kojima se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost i ponudu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu drugi korisnici platforme greennet.rs.

 

5. Sadržaj unetih podataka, oglašavanje

Podaci koje korisnici unose treba da sadrže isključivo podatke o sadnom materijalu koje registrovani korisnik nudi na prodaju ili uslugama koje pruža a koje su iz domena hortikulture, pezažne arhitekture, zasnivanja ili održavanja zeleninih površina i drugih srodnih oblasti. Pri unošenju artikala sadnog materijla nije dopuštena upotreba fotografija koje nisu vlasništvo oglašivača ili su iz oglasa drugih korisnika na našoj platformi. Sadni materijal koji se unosi u bazu podataka mora da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. Greennet.rs zadržava pravo da izmeni, prepravi ili izbriše bilo koji podatak postavljen od strane korisnika u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja ukoliko smatra da taj podatak nije u skladu sa pravilima sajta greennet.rs. Oglašivači su dužni da postavljaju istinite podatke, takve da se njima posetioci sajta ne mogu dovesti u zabludu u vezi bilo kog podatka vezanog za materijal i usluge koje nude preko greennet.rs.

 

6. Korišćenje informacija

Posetioci ili registorvani korisnici web platorme greennet.rs mogu da gledaju, kopiraju ili štampaju stranice greennet.rs pod uslovom da ih koriste isključivo za ličnu upotrebu, informativno i nekomercijalno. Sem ako nije posebno naglašeno da nije dozvljeno slati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa greennet.rs, kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole.
Greennet.rs svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, neekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za poslovne potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane greennet.rs.

 

7. Korisnici paltforme greennet.rs

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane greennet.rs svi materijali i informacije koji su postavljeni na sajt od strane registrovanih korisnika smatraju se vlasništvom sajta greennet.rs. Za postavljanje informacija i materijala na sajtu greennet.rs ne možete biti plaćeni, iako to postaje vlasništvo sajta. Greennet.rs može koristiti materijale i informacije bez dozvole ili naknade.

 

8. Linkovi na greennet.rs

Greennet.rs može sadržati linkove ka web prezentacijama koji nisu u vlasništvu ili pod bilo kakvom kontrolom greennet.rs, stoga se greennet.rs ne može smatrati odgovornim za njihov sadržaj i korišćenje.

 

9. Ograničenje odgovornosti

Informacije, materijali i oglasi koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili sa greškama. Ako nije suprotno naglašeno, sve informacije, materijali i usluge se koriste takvi kakvi jesu, bez ikakvih garancija.
Ni u kom slučaju greennet.rs nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, prosleđenu vama ili drugima.

 

10. Prava Oglašivača

Oglašivač ima pravo da se oglašava u periodu za koji je potpisan ugovor između Oglašivača ii Green Net doo kao prenosioca oglasne poruke u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
Oglašivač ima pravo na reklamaciju i ispravku ukoliko dođe do greške greennet.rs u objavljivanju oglasne poruke.

 

11. Obaveze Oglašivača

Oglašivač ima obavezu da dostavi Green Net doo sve informacije potrebne za objavljivanje oglasne poruke.
Oglašivač ima obavezu da dostavi poslednje izmene oglasne poruke u predviđenim rokovima. U suprotnom Green Net doo zadržava pravo objavljivanja poslednje oglasne poruke u neizmenjenom obliku.
Oglašivač ima obavezu da izvrši uplatu za oglasnu poruku u roku od 5 dana od izdavanja profakture.
Oglašivač nema obavezu da obavesti Green Net doo o izmenama u oglasnoj poruci koji se odnose na količinu i cenu artikala sadnog materijala.

 

12. Registrovani korisnici

Registrovanjem na greennet.rs web platformi korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke o pravnom licu, te odabere korisničko ime i lozinku. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Greennet.rs ne može odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

 

Korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju, pod uslovom da je problem moguće rešiti. Za vreme pristupanja platformi greennet.rs i njenim stranicama, primenjuju se gore navedeni uslovi korišćenja kao i svi važeći zakoni Republike Srbije.
Za sve što ovim Opštim uslovima nije pomenuto primenjivaće se Zakon o oglašavanju.
Eventualni sporovi između strana rešavaće se mirnim putem, a u suprotnom biće nadležan Sud u Beogradu.
Opšti uslovi važe od dana donošenja do donošenja novih ili izmene i dopune istih.

Greennet.rs svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, neekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane greennet.rs.

vrh