Prijavi se

Tehnički zahtevi i zahtevi kvaliteta

Opšti zahtevi

 • Preporuka je da se za tačne nazive bilјaka koristi The International Plantnames (The List of Names of Woody Plants and Perennials) https://www.internationalplantnames.com
 • Bilјke koje su u prometu moraju da podležu navedenim zahtevima kvaliteta. Bilјke koje ne zadovolјavaju ove zahteve ne bi trebalo da su u ponudi ili prodaji (u veleprodaji ili kod krajnjeg kupca) bez posebnog ugovora (sporazuma).
 • Izmene specifikacija moraju biti posebno naznačene i ugovorene.
 • Bilјke koje  rastu  na  otvorenom,  mogu  se  vaditi  u  fazi mirovanja. Ako postoji dogovor za otpremanje van sezone na dokumentu treba da je naznačeno “bilјka bez garancije”.
 • Bilјke moraju biti zdrave, bez štetočina i vidnih znakova bolesti, odrvenjene, bez korova (ako su balirane). Listovi treba da su bez vidlјivih mrlјa i pega.

Korenov sistem

 • Korenov sistem mora da je dobro razvijen i da odgovara starosti i veličini bilјke kao i uslovima zemlјišta. Ne sme da ima uvijene žile oko korenovog vrata niti bilo kakva fiziološka oštećenja. Svako rukovanje ili transport bilјaka bez busena treba izvesti tako da se izbegne isušivanje korena.
 • Bilјke u posudama treba da budu određeno vreme u njima da bi koren dovolјno, ali ne i preterano,  prorastao supstrat. Veličina posude  treba  da  bude  u  srazmeri  sa zapreminom korena.
 • Bilјke u posudama koje su tek presađene i čiji koren nije prodro u supstrat posude označavaju se sa “FP” (freshly potted – “sveže presađeno”). Sadnice koje su izvađene sa busenom i  stavlјene  u kontejnere, takođe pripadaju „sveže  presađenim“. Sadnice presađene u posude u jesen su sadnice koje su korenom prodrle u supstrat kontejnera i obeležavaju se sa oznakom “AP” (autumnally potted).
 • Busen treba da bude čvrst i homogen, dobro prožet žilama. Mora biti zaštićen jutanom tkaninom osim kod taksona iz roda Rhododendron i Azalea. Veličina busena mora da odgovara vrsti/kultivaru, obliku, veličini bilјke i karakteristikama supstrata.
 • Busen kod sadnica iznad standarda (specimen) mora biti dodatno zaštićen galvanizovanom (čeličnom) zaštitnom mrežom, žičanom korpom ili drvenim sandukom.
 • Tkanina za pakovanje busena treba da bude od materijala koji ne ugrožava dalјi porast bilјke i koji će se razgraditi najkasnije za godinu i po posle sadnje.
 • Rešetkaste posude (kontejneri) se smatraju nepovolјnim za distribuciju do krajnjeg kupca. Ako su bilјke gajene u ovakvim posudama to mora biti naznačeno i odobreno od strane kupca.

Gajenje

 • Visina, širina, dužina grana, grananje i lisna masa moraju da budu u skladu sa celokupnim habitusom sadnice i sa njenom starošću. Ovo važi i za usklađenost između korenovog sistema i nadzemnog dela; kao i stabla i krune.
 • Stablo i grane ne smeju da imaju nikakve znake fizioloških oštećenja koji mogu biti presudni za izgled bilјke ili njen kasniji razvoj.
 • Oznaka veličine treba da odgovara habitusu određenog kultivara: ako je kultivar puzeći (rasprostrt po tlu) navesti širinu, a za uspravno rastuće kultivare visinu. Za patulјaste forme navesti širinu (prečnik – ø) ili visinu.
 • Kalemovi moraju imati dobar spoj.
 • Sadnice iznad standarda, izrazito velikih dimenzija, moraju biti adekvatno presađivane, formirane, dobro razgranate  i  pogodne  za  svaku  dalјu presadmju. Razmak između sadnica mora biti prilagođen zahtevima vrste/kultivara.
 • Pokrivači tla se moraju granati shodno karakteristikama kultivara ili vrste i moraju biti orezivani najmanje jednom tokom gajenja. Izuzeci su Gaultheria, Cornus canadensis i vrste bilјaka slične njima.
 • Pokrivači tla se razvrstavaju prema širini (visina se izostavlјa – u delu Standarda koji se odnosi na pokrivače tla naznačeno je da se kao dimenzija uzima samo širina). Izuzeci su: Pachysandra, Vinca i sl. koji se mogu razvrstavati prema broju izdanaka. Za bilјke kod kojih se meri širina, dimenzija se obračunava kao srednja vrednost dužine izmerenih grana.

Priprema i isporuka sadnica

 • Svaka bilјka mora biti označena tačnim nazivom.
 • Svaka pošilјka s bilјnim materijalom treba da ima trajnu etiketu sa nazivom bilјke i količinom i specifikacijom koja odgovara pratećoj dokumentaciji. Bilјke koje su pod zaštitom  prava oplemenjivača moraju biti označene u skladu sa licencom tog proizvođača (i u skladu sa konvecijom Međunarodnog saveza za zaštitu novih varijeteta bilјaka (UPOV Convention) i Propisom Evropske zajednice (the Council regulation EC210094 od 21.07.94. o bilјnim varijetetima Zajednice (Community plant variety)). Više informacija je dato u odgovarajućim poglavlјima.
 • Svaka isporuka treba da je u skladu sa važećim carinskim propisima.
 • Kod isporuke bilo bi korisno da svaka veličina bude označena trakama različite boje. I to sledećim redom: plava, žuta, crvena, bela, tako da se za različite visine ili prečnike sadnica upotreblјavaju različite boje. (videti u delu standardi za sadnice).
 • U ponudama, isporuci i dokumentaciji, repromaterijal dobijen kulturom tkiva mora biti označen sa “TC” (tissue culture).
 • Za četinare, ukupna visina bilјke se meri od nivoa tla. Za četinare, ukupna visina bilјke meri se od nivoa tla do vrha, a kod vrsta koje imaju dug, jak vršni izbojak, od tla do njegove polovine.

Sortiranje

 • Efikasno i profesionalno sortiranje podrazumeva svrstavanje parametara veličina u klase “od-do”. Sortiranje je odgovarajuće ako sve sadnice određene klase zadovolјavaju utvrđene minimalne dimenzije. Visina se meri od nivoa tla. Kada se pominje samo jedna veličina, za uspravno rastuće bilјke to predstavlјa visinu, a za rasprostrte bilјke to je širina. Za drveće se obim stabla meri na visini od 1 m od nivoa tla. Za bilјke sa više stabala, navodi se broj stabala i obim najslabijeg, meren na visini 1 m od nivoa tla.

Preuzmite dokument

Tehnički zahtevi i zahtevi kvaliteta

vrh