Prijavi se

Standardi za ruže

Posebni zahtevi

 

Sve date odredbe odnose se na sadnice ruža za vrtove i pejzažno uređenje.

 • Sadnice ruža koje se stavlјaju u promet moraju biti dobrog zdravstvenog stanja i imati sve karakteristike spomenute u ovim standardima. Grane ne smeju biti zgnječene i oštećene.
 • Sadnice ruža moraju biti označene tačnim nazivom kultivara. Oznaku sa etiketom mora imati svaka veza ili pojedinačna sadnica, ako se isporučuje posebno. Bilјke koje su pod zaštitom prava oplemenjivača moraju biti označene u skladu sa licencom tog proizvođača (i u skladu sa UPOV konvencijom).
 • Sadnice za prodaju koje nepripadaju klasi A moraju biti označene kao klasa B.

Kalemljene sadnice ruža

 

Zahtevi koji slede odnose se na sadnice ruža posle jedne vegetacije od okuliranja za vrtove i pejzažno uređene površine.

 • Sadnice koje imaju karakteristike lošije od onih opisanih za klasu B ne mogu se naći u prodaji.
 • Sadnice se prodaju u formi: žbuna i stablašice.
 • Sadnice koje se prodaju sa golim korenovim sistemom moraju biti u fazi mirovanja. Pri svakoj manipulaciji i transportu korena mora da bude zaštićen od isušivanja.
 • Koren mora da je dobro i srazmerno razvijen da obezbedi potporu za dobar razvoj sadnice da je izbalansiran sa nadzemnim delom u zavisnosti od sorte. Minimalna dužina korenova merena od mesta kalemlјenja je 20 cm.
 • Žbunaste sadnice ruža moraju imati jake, potpuno zrele izdanke, a najmanje 2 od njih treba da su od mesta kalemlјenja.
 • Prečnik korenovog vrata se meri neposredno ispod mesta kalemlјenja.
 • Stablo kod ruža stablašica mora biti pravo, a visina se meri od nivoa zemlјe do najnižeg mesta kalemlјenja i mora biti jasno prepoznatlјiva.
 • Prečnik stabla se meri 1 cm ispod najnižeg mesta kalemlјenja.
 • Kalemlјene sadnice koje se gaje u posudama moraju biti 1 ili 2 godine stare. Za njih važe zahtevi za sadnice u posudama (STANDARDI ZA SADNICE U POSUDAMA) a karakteristike rasta i dimenzije zahtevima iz poglavlјa o ružama. Najmanja zapremina posude treba da je 3 litra sa izuzetkom pakovanja za poklon.
 • Za sadnice ruža dobijene setvom semena pogledati poglavlјe STANDARDI ZA SADNICE GOLOG KORENA.
 • Sadnice ruža dobijene zrelim ili zelenim reznicama na otvorenom, moraju biti 1 ili 2 godine stare.
 • Sadnice koje se prodaju sa golim korenovim sistemom moraju biti u fazi mirovanja. Pri svakoj manipulaciji i transportu korena mora da bude zaštićen od isušivanja. Koren mora da bude dobro i srazmerno razvijen da obezbedi dobar rast i potporu bilјci.
 • Nekalemlјene sadnice ruža gajene u posudama moraju da budu 1 ili 2 godine stare i za njih se primenjuju zahtevi o karakteristikama rasta i dimenzijama.
 • Zavisno od habitusa i rasta kultivara, minimum veličine saksije je P11, odnosno zapremina kontejnera 1 litar. Veličina posude mora biti naznačena.

Zahtevi rasta i dimenzije

KALEMLJENE ŽBUNASTE RUŽE

Kvalitet A:

 • Minimum 3 grane;
 • Prečnik vrata korena: minimum 1,3 cm;
 • Najmanje 3 snažne grane od kojih bar 2 polaze od mesta spoja i trećom koja polazi najviše 10 cm iznad.

Kvalitet B:

 • Minimum 2 grane;
 • Prečnik vrata korena: minimum 1,1 cm;
 • Najmanje 2 snažne grane koje polaze od mesta spoja.

 

KALEMLJENE STABLAŠICE
 • Minimalna deblјina stabla 1 cm;
 • visina stabla, na primer.: 40, 60, 90, 110, 140 (za žalosne forme).

 

KRUNA

Kvlitet A:

 • Minimum 3 grane
 • Treba da ima najmanje 2 okca na maksimalnom rastojanju od 10 cm između okaca.
 • Najmanje 3 jake i dobro razvijene grane koje polaze od mesta spoja.

Kvalitet B:

 • Minimum 2 grane
 • Najmanje 1 pupolјak.
 • Najmanje 2 jake i dobro razvijene grane koje polaze od mesta spoja.

 

ŽBUNASTE RUŽE, RAZMNOŽENE REZNICAMA

Brzorastuće:

 • Najmanje 3 grane;
 • Najmanje 3 izdanka koja polaze na 10 cm iznad nivoa zemlјe.

Spororastuće:

 • Najmanje 2 grane;
 • Najmanje 2 izdanka koja polaze na 10 cm od zemlјe.

 

PAKOVANJE I UVEZIVANJE
 • Žbunaste: 5 ili 10 bilјaka u vezi; najviše 5 veza u buntu.
 • Stablašice: 5 sadnica u buntu.

Preuzmite dokument

Standardi za ruže

vrh