Prijavi se

Standardi za perene

Posebni zahtevi

 • Perene su bilјke kojima nadzemni deo tokom zime izmrzava, a u proleće rastu iz podzemnih delova.
 • Osim pomenute grupe bilјaka, koje je lako definisati, ovde spadaju i pokrivači tla koji ne izmrzavaju kao što su niske žbunaste vrste i zimzelene visokoplaninske bilјke koje se mogu svrstati i u grupu zelјastih bilјaka. Takođe u perene spadaju i začinske perene, ukrasne trave, bambusi, paprati i akvatične bilјke.
 • U zimskom periodu na perenama se razlikuju cvetni i bočni (lateralni) pupolјci. Iz cvetnog pupolјka se formira najmanje jedan cvet tokom naredne vegetacije. Lateralni pupolјci su pupolјci rasta, što znači da će bočni pupolјak tokom naredne vegetacije razviti lisnu masu a neće dati cvet. Oni su obično sitniji (manji) pupolјci.
 • Perene pod zaštitom Vašingtonskog sporazuma o zaštiti životinjskih i bilјnih vrsta (‘Washington Convention’) ne mogu se iznositi na tržište bez zakonskog pokrića u vidu pisanih potvrda. Ova potvrda mora da zadovolјi propise koji se primenjuju u tom momentu.
 • Bilјke koje su dobijene u kulturi tkiva, moraju biti označene sa ‘TC’ (Tissue Culture).
 • Sadnice koje rastu u posudama treba da imaju dobro razvijen korenov sistem, shodno vrsti ili kultivaru. Sadnice moraju biti čvrste i uspravne u posudama koje su bar 90% od ukupne zapremine ispunjene supstratom i korenom.
 • Bilјke ne smeju da imaju veliki broj korenova van posude, zbog bolјeg prijema pri presadnji.
 • Sadnice koje se prodaju tokom jeseni, ne treba orezati suviše rano, da novoizrasli delovi ne bi stradali od mraza, a bilјka oštetila.
 • Saksije veličine P9 su osnovne za tržište.
 • Sadnice golog korena moraju imati povolјan odnos između bilјnih delova, na primer – cvetnih i bočnih pupolјaka i korenovog sistem. Ovo je  veoma važno za bilјke  koje  se dobijaju deobom. Sadnice sa očigledno većim brojem pupolјaka ne smeju se deliti.
 • Sadnice iz hladnjače moraju imati dobru vitalnost. Bilјke koje provedu kraće ili duže vreme u hladnjači ne smeju se isušiti, ni biti zaražene mikroorganizmima. Bilјke moraju da su u stanju mirovanja na početku sledeće vegetacije, čime se garantuje vitalnost u narednoj godini.
 • Perene koje će se isporučiti iz hladnjače posle 1. maja moraju se deklarisati kao bilјke iz hladnjače (cooled plants).
 • Repromaterijal listopadnih perena (isporučenih u jesen) mora imati dobro razvijene lateralne pupolјke, što garantuje dobar nov porast.
 • Repromaterijal dobijen na otvorenom, mora biti dobro upakovan i zaštićen od isušivanja.
 • Pupolјci ne smeju biti iskidani ili isečeni.
 • Ako je repromaterijal isporučen direktno iz staklenika ili drugih zaštićenih objekata, to treba dati do znanja kupcu.
 • Za akvatične bilјke važe isti propisi za kvalitet i uslove ukorenjavanja.

Standardi za veličine perena

 • Perene koje rastu iz metamorfoziranih izdanaka stabala i korena (gomolј, krtola, rizom, stoloni) označavaju se obimom izraženim u cm. Primer: 10 – 12 označava obim koji je između 10 i 12 cm. Za perene sa osovinskim korenom, treba označiti dužinu korena.
 • Za druge vrste perena sa golim korenom (Hosta, Paeonia) treba naznačiti broj pupolјaka: na primer: 2, 3 ili 4.
 • Za bambuse, mora se naznačiti broj izbojaka i dužina. Naznačenu dužinu mora imati 2/3 izbojaka.
 • Za perene koje su u ponudi na tržištu mora biti označena jedna od sledećih stavki:

 1: Veličina saksije ili zapremina kontejnera: Primer: P9 or C3.

Za bambuse i niske žbunaste perene dužina i broj izbojaka (grana).

2: Za sadnice golog korena

Zavisno od vrste/kultivara, označiti stavku koja više odgovara:

– Broj pupolјaka (terminalnih i bočnih)

– Obim korena ili dužina korena

3: Za repromaterijal označiti da li je:

golog korena ili u posudama i set kontejnerima

 

PAKOVANJE
 • Na isporučenoj robi treba da postoji jedna nalepnica po jedinici pakovanja, sa nazivom roda, vrste i/ili sorte.
 • Pakovanje bilјaka sa golim korenom treba da spreči isušivanje korena; bilјke sa listovima pri pakovanju ne treba tesno sabijati jednu do druge da bi se izbeglo pregrevanje.

Zapakovane bilјke treba da imaju foto-nalepnicu ili nalepnicu sa dovolјno informacija.

Preuzmite dokument

Standardi za perene

vrh