Prijavi se

Standardi za drveće

Posebni zahtevi

 • Za označavanje veličina koristiti određene boje.
 • Na sadnici je označen broj presađivanja do vađenja za prodaju. Kao prva presadnja uzima se vađenje iz odelјka za razmnožavanje (bez obzira da li se razmnožava generativno ili vegetativno). Svaka presadnja na novo mesto je presadnja više.
 • Proizvođači ukrasnog drveća svaki ciklus proizvodnje počinju presadnjom često 2-godišnjih mladica već jednom presađenih (1/1 or 0/1/1or -1/1) koje se posle toga označavaju kao “dva puta presađene”. Kod ovih sadnica prečnik stabla može da dostigne 8-10 ili 10-12 cm pre sledeće presadnje, kada se označavaju “tri puta presađene”.
 • Izuzeci: kod nekih vrsta (Acer platanoides cvs., Acer pseudoplatanus cvs., Fraxinus cvs., Prunus avium cvs., Tillia cvs., Celtis, Cercis, Catalpa, Morus, Platanus, Populus, Robinia, Salix) rasadničari izdvajaju jače jednogodišnje mladice da bi otpočeli proizvodni ciklus. Opšti kvalitet i korenov sistem ovako dobijenih sadnica ne razlikuje se od sadnica koje su proizvedene od dvogodišnjih mladica. Iz praktičnih razloga, međutim, sadnice ovih vrsta se označavaju kao “dva puta presađene”.
 • Da bi drveće zadržalo mogućnost lakog presađivanja, treba ga presađivati najkasnije svake pete godine (zavisno od vrste, kultivara, zemlјišta i korenovog sistema).
 • Busen perastih sadnica u prečniku treba da je bar 3 puta veći od obima stabla merenog u visini vrata korena.
 • Kod perastih sadnica označava se obim stabla i visina. Drveće ove grupe “dva puta presađeno” mora biti gajeno na većim rastojanjima.
 • Perasta sadnica “tri puta presađena” je sadnica sa tri škole, gajena na većim odstojanjima.
 • Perasta sadnica iznad standarda mora biti bar tri puta presađena i isporučena sa busenom. Sadnica sa obimom većim od 30 cm mora biti presađena bar 4 puta. Mora imati dovolјno grana duž debla zavisno od vrste/kultivara.
 • Sadnica sa više stabala ima nekoliko stabala koja kreću ispod 50 cm. Ova osobina se postiže bilo jakim orezivanjem glavnog stabla ili sadnjom nekoliko sadnica u jednu sadnu jamu. Busen u prečniku treba da je bar 3 puta veći od obima stabla merenog u visini vrata korena.
 • Sadnica sa više stabala iznad standarda mora biti bar tri puta presađena i isporučena sa busenom. Sadnica sa obimom većim od 40 cm mora biti presađena bar 4 puta i sa busenom obezbeđenim žičanom mrežom. Mora imati dovolјno grana duž debla zavisno od vrste/kultivara.
 • Standardna sadnica mora imati pravo stablo čisto od grana i jasno definisanu krunu. Za kalemlјenu sadnicu dozvolјeno je da ima samo malu deformaciju na mestu spoja. Busen u prečniku treba da je bar 3 puta veći od obima stabla merenog metar iznad nivoa tla.
 • Standardna sadnica “dva puta presađena” mora imati pravo deblo (karakteristično za vrstu/kultivar) do 150 cm čisto od grana za sadnicu sa obimom 6-8 cm, odnosno do 180 cm za sadnicu sa obimom 8-10 cm i većim.
 • Standardna sadnica označene kao “tri puta presađena” je drvoredna sadnica. Ona je “dva puta presađena” i treći put se rasađuje na veća odstojanja. Deo stabla čist od grana mora biti najmanje 200 cm. Kruna mora da je u srazmeri sa obimom stabla.
 • Standardna sadnica – drvoredna sadnica označena kao “četiri puta presađena” je sadnica koja je “tri puta presađena” i rasađuje se četvrti put. Deo stabla čist od grana mora biti najmanje 200 cm. Kruna mora da je u srazmeri sa obimom stabla.
 • Sadnica iznad standarda mora biti bar tri puta presađena a sadnica sa obimom većim od 30 cm mora biti presađena 4 puta. Deo stabla čist od grana mora biti najmanje 200 cm. Krošnja mora da je u srazmeri sa obimom stabla.
 • Standardna sadnica za sadnju duž puteva je sadnica sa izrazito visokom krunom. Shodno činjenici da su mogućnosti formiranja vrsta/kultivara različite, ponekad je moguće orezati niže grane i povećati visinu čistog dela stabla bez narušavanja konačnog oblika i izgleda drvoredne sadnice tokom formiranja (školovanja) ili kasnije tokom završne sadnje.
 • Drvoredna sadnica sa okruglom ili žalosnom formom krune se formira bez glavnog lidera.
 • Za stablaste forme žbunja kao što su Hydrangea, Laburnum, Prunus, Salix, Syringa, Viburnum i sl. kruna treba da se sastoji 4 jake ramene grane, primereno vrsti/kultivaru.

Veličine sadnica drveća po grupama:

 

Mlada sadnica bez krune – šiba:
šiba jedanput presađena: šiba dva puta presađena
visina u cm: oznaka: visina u cm oznaka:
80-100 žuta 100-125 bela
100-125 bela 125-150 plava
125-150 plava 150-175 crvena
175-200 žuta
200-250 plava
Stablaste forme žbunja:
40 125
60 150
80 200
100
Sadnica sa bočnim izdancima duž glavnog stabla – perasta sadnica:
visina u cm: oznaka:
150-175 crvena
175-200 žuta
200-250 plava
250-300 žuta
iznad 300 cm raspon je 50 cm

 

 • Kod perastih sadnica “dva puta presađenih” ukoliko je obim stabla veći od 6 cm ona se može svrstati u grupu standardnih sadnica drveća prečnika 6-8 ili 8-10 cm. Kod “tri puta presađenih” perastih sadnica početni obim stabla je od 12-14 cm.
 • Perasta sadnica “četiri puta presađena” kao i perasta sadnica iznad standrada označava se kao što je naznačeno u tabeli za standardne drvoredne sadnica osim za obime stabla iznad 14-16 cm. Zavisno od kultivara i veličina moguće je dodati podatke za visinu i širinu.

 

Standardna drvoredna sadnica, raspon obima u cm, meren na 100 cm od nivoa tla:
obim u cm prečnik (prema obimu) u cm oznaka: minimalna veličina

busena u cm

broj presadnji
5 – 6 1,5 – 2 bela
6 – 8 2 -2,5 plava 25
8 -10 2,5–3 žuta 30
10 -12 3-4 crvena 30
12-14 4-4,5 bela 40 3 puta
14-16 4,5-5 plava 45 3 puta
16-18 5-5,5 žuta 50 3 puta
18-20 5,5-6 crvena 55 3 puta
20-25 6-8 bela 60 4 puta
25-30 8-10 plava 70 4 puta
30-35 10-12 žuta 80 4 puta
35-40 12-14 crvena 90 5 puta
40-45 14 – 16 bela 100 5 puta
45-50 16 – 18 plava 120 5 puta
50-60 18 – 20 žuta 130 6 puta
iznad 50 cm raspon obima je po 10 cm

 

 • U odnosu na kultivar i veličine mogu se praviti dodatne stavke za visine stabla, ukupnu visinu i širinu.

 

VELIČINA KORENOVE BALE (BUSENA)

Korenov sistem (kod sadnica sa golim korenom) treba da bude prečnik koji je bar 4 puta veći od prečnika stabla. Drveće sa gustim korenom treba da ima prečnik korenovog sistema koji je bar tri puta veći od prečnika stabla.

 

PAKOVANJE I VEZIVANJE
 • Šibe jedanput presađene pakuju se po 10 do 25 komada.
 • Šibe dva puta presađene pakuju se po 5 do 10 komada.
 • Peraste i standardne sadnice: „Dva puta presađene“ golog korena pakuju se zavisno od vrste i deblјine korenovog vrata. Peraste sadnice veće od 2,5 m i standardne sadnice sa obimom većim od 8 cm pakovati sa manje od 10 bilјaka po buntu. Većih perastih i standardnih sadnica ne treba da bude.

 

OZNAKE

Drveće mora biti označeno na dokumentu na sledeći način:

 • naziv taksona (vrsta/kultivar);
 • kod kalemlјenih taksona navesti naziv podloge i posrednika ako postoji;
 • kod kalemlјenih taksona navesti mesto kalemlјenja „u kruni“ ili „vrat korena“

 

Preuzmite dokument

Standardi za drveće

vrh