Prijavi se

Standardi za četinare

Posebni zahtevi

 • Za gajenje sadnica u posudama ili kontejnerima pogledati poglavlјe STANDARDI ZA SADNICE U POSUDAMA. Ako se sadnice proizvode u kontejnerima to mora biti jasno označeno.
 • Četinarske sadnice treba da se presađuju ili da im se orezuje koren svake dve godine. Ako su orezane u drugoj godini, moraju se presaditi najkasnije do četiri godine. Transport sadnica mora da se obezbedi uz dobro baliran koren. Izuzeci su vrste/kultivari koji se uobičajeno prodaju bez busena kao nekoliko puta presađene.
 • Prilikom vađenja ne sme se dodavati dodatna zemlјa, odnosno zemlјa mora da čvrsto i kompaktno čini balu.
 • Zavisno od vrste/kultivara i habitusa četinari moraju biti pokriveni gustim granama od nivoa tla. Ljuspasti četinari moraju biti propisno orezivani i negovani. Četine moraju biti boje koja je tipična za varijetet.
 • Visoki uspravni četinari moraju biti pokriveni granama do poslednjeg jednogodišnjeg izdanka, a dužina tog izdanka mora da bude u skladu sa habitusom čitave bilјke. Uspravne forme četinara moraju imati jedan lider (jedan dominantan izbojak).

Izuzeci: Vrste za žive ograde i žbunaste forme Taxus, Thuja itd.

 • Uspravne kompaktne forme četinara, poput Picea glauca ‘Conica’ ne smeju imati više od jednog lidera.
 • Četinarske sadnice iznad standarda moraju biti presađene najmanje svake 4 godine. U posebnim uslovima mogu biti prodate pet godina posle presadnje. U takvim slučajevima mora biti označeno.
 • Četinarske sadnice iznad standarda moraju biti gajene na adekvatnom rastojanju. Moraju biti isporučene sa čvrstim i kompaktnim busenom.
 • Sadnice za žive ograde moraju biti sa gustim granama i propisano orezane tokom formiranja.

Veličine sadnica četinara po grupama

 • Veličine treba da su u skladu sa rasponima koji se obeležavaju određenim bojama, kao što je naznačeno u ovom poglavlјu.
 • Za vrste/kultivare sa snažnim liderom, gornja granica merenja visine je polovina vršnog letorast Primeri: Pseudotsuga, Picea omorika itd.
 • Za četinare, iznad standarda pored visine treba navesti i širinu.

 

Patulјasti i žbunasti četinari
niski/kompaktni
visina ili

širina u cm:

oznaka: visina ili

širina u cm:

oznaka: visina ili

širina u cm:

oznaka:
12-15 40-50                         plava 90-100                    plava
15-20                       plava 50-60                         žuta 100-125                  bela
20-25                       žuta 60-70                      crvena 125-150                  plava
25-30                       crvena 70-80                          bela 150-175                crvena
30-40                       bela 80-90                         žuta 175-200                  žuta
Za visine iznad 200 razmak je 50 cm
Četinari, uspravnog rasta
srednje visoki
visina u cm: oznaka: visina u cm: oznaka: visina u cm: oznaka:
30-40                   bela 80- 90               žuta 175-200                  žuta
40-50                   plava 90-100              plava 200-225                plava
50-60                   žuta 100-125            bela 225-250                  bela
60-70                   crvena 125-150            plava 250-275                  žuta
70-80                   bela 150-175            crvena 275-300              crvena
 visoki
40- 60                  plava 100-125            bela 200-250                plava
50- 60                  žuta 125-150            plava 250-300                  žuta
60- 80                  crvena 150-175            crvena 300-350                plava
80-100                 žuta 175-200            žuta 350-400                  bela

Preuzmite dokument

Standardi za četinare

vrh