Prijavi se

Definicija pojmova

Tip sadnice prema habitusu ili načinu prozvodnje

 • ŽBUN je drvenasta bilјka sa nekoliko stabala ili bočnih grana sa grmolikim izgledom, presađena i orezivana tokom gajenja.
 • ŽBUN JEDANPUT  PRESAĐEN  je  žbun  iz  prve  škole.  Snažne  mladice  žbunova  ili bilјke za žive ograde najmanje 2 godine stare, jednom presađene i orezanog korena.
 • STANDARDNI ŽBUN je žbun iz prve škole. Snažne mladice žbunova ili bilјke za žive ograde najmanje 2 godine stare, jednom presađene i orezanog korena.
 • MONOPODIJALNI IZDANAK  je jedan dominantan, terminalan izdanak sa nekoliko bočnih.
 • MONOPODIJALNA SADNICA POKRIVENA DO OSNOVE je sa jednim dominantnim terminalnim izdankom pokrivena od vrha do osnove tankim, srazmerno kratkim bočnim izdancima.
 • MONOPODIJALNA SADNICA  SA  BOČNIM  IZDANCIMA  je sadnica sa jednim terminalnim izdankom i jačim bočnim izdancima.
 • PERAST OBLIK karakteriše jedno stablo sa bočnim granama (izdancima) na 60 cm od nivoa zemlјe.
 • PERASTE SADNICE su monopodijalne sadnice koje imaju stablo prekriveno simetrično raširenim granama (oblik riblјe kosti) skoro od nivoa zemlјe, zavisno od vrste/kultivara.
 • PIRAMIDALNA SADNICA je ona koja se gaji u obliku piramide. Žbunaste sadnice piramidalnog rasta moraju da imaju jak centralni lider i najmanje tri jake bočne grane, zavisno od taksona.
 • POKRIVAČ TLA je bilјka koja se razvija u širinu, pokrivajući granama površinu iznad zemlјe. Mora da se grana shodno karakteristikama taksona i mora da bude orezivana najmanje jednom tokom gajenja. Pokrivači tla se razvrstavaju  prema širini ili prema broju izdanaka.
 • RAZGRANAT OBLIK imaju bilјke sa bočnim izdancima koji kreću bilo iz glavnog stabla ili iz osnove i sa relativno malim brojem bočnih izdanaka drugog reda. Da bi se bilјka smatrala razgranatom mora da ima najmanje 3 grane.
 • SADNICA SA VIŠE STABALA je sadnica sa nekoliko stabala koja kreću ispod 50 cm.
 • STANDARDNE SADNICE su one koje imaju pravo stablo čisto od grana i jasno definisanu krunu. Kalemlјene sadnice mogu da se dobiju spajanjem u osnovu ili u krunu. Ako je traženo mora se napomenuti mesto kalemlјenja na stablu, zbog razlika u razvoju.
 • SADNICA IZNAD STANDARDA je sadnica izrazito velikih dimenzija koja mora da bude propisno presađivana, formirana i dobro razgranata. Presađuje se sa busenom ili kao kontejnerska sadnica, a razmak između sadnica mora biti prilagođen zahtevima taksona.
 • BILJKA ZA ŽIVU OGRADU podrazumeva drvo ili žbunastu vrstu koja je zbog svojih osobina rasta i tolerancije na orezivanje pogodna za formiranje žive ograde.
 • REPROMATERIJAL je jednogodišnja bilјka iz odelјka za razmnožavanje (dobijena setvom semena ili vegetativno) koja je obično polazni materijal za dalјe gajenje.
 • OŽILJENA POLOŽENICA je bilјka dobijena poleganjem ili zagrtanjem odvojena od matične bilјke, koja mora da ima najmanje dva dobro razvijena korena. Prihvatlјiva je laka zakrivlјenost kao rezultat načina razmnožavanja.  Deo stare grane (od matičnog stabla) može da čini deo ožilјene položenice.
 • JEDNOGODIŠNJI KALEM je dobijen kalemlјenjem u vrat korena kod kog plemka posle jedne vegetacije prerasta podlogu a prevršivanje izvršeno u nivou spajanja.
 • NEPRESAĐENI SEJANAC je bilјka dobijena iz semena koja nije presađena i ima jedan glavni koren.
 • PIKIRANI SEJANAC je sejanac koji je neposredno po klijanju, u fazi kotiledona, presađen i koji je do kraja vegetacije razvio nekoliko jakih korenova koji nisu dublјi od 6 cm od korenovog vrata. Treba da ima bar 3 jaka korena osim kod podloge kruške (2 korena), ako je koren sejanca dublјi od 6 cm može da ima 1 ili 2 jaka korena.
 • SEJANCI PODREZANI su bilјke kojima je glavni koren isečen ispod zemlјe u setvenoj leji. Imaju iste karakteristike kao jednogodišnje presađene podloge.
 • ŠIBA je sadnica bez krune, sa jednim stablom i nekoliko bočnih grana ili bez njih. Može biti jedanput presađena (u dalјem tekstu ŠIBA JEDANPUT PRESAĐENA) ili dva puta presađena (u dalјem tekstu ŠIBA DVA PUTA PRESAĐENA).
 • MLADICA je bilјka iz odelјka za razmnožavanje (dobijena setvom semena ili vegetativno) bez obzira na starost, uklјučujući i repromaterijal.

Posude

 • POSUDA je zajednički pojam za kontejnere i saksije
 • SAKSIJA je posuda za razmnožavanje kvadratnog ili kružnog preseka, širine 5-13cm i zapremine manje od 2 litra.
 • KONTEJNER je vrsta posude zapremine 2 litra ili veća.
 • SET KONTEJNERI su male posude koje su zajedno na istoj osnovi i imaju standardne dimenzije. Obično se koriste za proizvodnju setvom semena i reznicama.

Delovi biljke

 • KORENOV VRAT je deo između osnove nadzemnog dela i vršnog dela korena, obično svetlije boje od stabla, osim kod oraha kod kog je obrnuto.
 • KRUNA je nadzemni deo sadnice i treba da bude dobro razvijena, simetrična sa jednim pravim terminalnim izdankom kao nastavkom stabla. Drveće kalemlјeno u krunu, loptaste i žalosne (viseće) forme su izuzeci koji se formiraju bez dominantnog terminalnog izdanka. Da bi se uzdigla kruna moguće je uklanjanje donjih grana zavisno od vrste/kultivara.

Razmnožavanje i formiranje

 • ODELJCI ZA RAZMNOŽAVANJE su delovi rasadnika u kojima se vrši setva semena i/ili primenjuju neke od metoda vegetativnog razmnožavanja (reznice, kalemlјenje, poleganje, deoba bokora, zagrtanje…).
 • BILJKA IZ  KULTURE  TKIVA je proizvedena u sterilnim uslovima i na veštačkim supstratima.
 • MATIČNJAK je deo rasadnika u kome se gaje bilјke za potrebe uzimanja propagula ili za pojedine metode vegetativnog razmnožavanja (poleganje, deoba bokora, zagrtanje…).
 • SEJALIŠTE je deo odelјka za razmnožavanje (na otvorenom ili u zaštićenom prostoru) u kome se setvom semena dobijaju sejanci.
 • OŽILIŠTE je deo odelјka za razmnožavanje u kome se na otvorenom prostoru dobijaju ožilјenice zrelih reznica, a u zaštićenim objektima zelene i poluzrele ožilјenice.
 • PROPAGULA je organ, deo bilјke koji služi za  razmnožavanje: seme, reznice, plemka, eksplant u kulturi tkiva…
 • PODLOGA je jednogodišnja ili dvogodišnja drvenasta bilјka koja se koristi pri kalemlјenju. Može da bude generativna (sejanac, podrezani sejanac, presađeni sejanac) ili vegetativna (ožilјenica, ožilјena položenica).
 • ODELJCI ZA FORMIRANJE (ŠKOLE) – delovi rasadnika u kojima se, shodno tipu, oblikuju osnovni delovi sadnice  (stablo, kruna, koren) različitim tehnikama gajenja. Broj presadnji predstavlјen je brojem škola.

Ostali pojmovi

 • TAKSON je zajednički pojam za vrste, sorte i kultivare.
 • ROZETA je osnova stablјike zelјastih perena između stabla i korena odakle se razvijaju izdanci i korenovi.

Petojezični rečnik osnovnih termina za ukrasne sadnice

ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH SRPSKI
Autumnally potted plant Plante mise en conteneur en automne Herfst gepot Herbst eingetopft Sadnica presađena u posudu ujesen
Bare root plant Plante à racines nues Wortelgoed Wurzelnackte Sadnica bez busena
Branch Branche Tak Trieb Grana
Break Ramification Tak vanuit basis Grundtrieb Izdanak
Budded Rose plant Rosier greffé Geoculeerde roos Okulierte Rose Okulirane ruže
Burlap Tontine Gaaslap Ballentuch Jutana tkanina
Bushy Buissonnant Struikvorm Strauchform, büschig Žbunasti oblik
Collar Collet Wortelhals Wurzelhals Korenov vrat
Container grown Cultivée en conteneur Container gekweekt Container kultiviert Rast u kontejneru
Crown Souche (plantes vivaces) Stronk (vaste plant) Strunk (Staude) Rozeta perena
cvs. cvs. cvs. cvs. kultivari (sorte)
Deciduous à Feuilles caduques Bladverliezend Laubabwerfend Listopadan
Evergreen à Feuilles persistantes Bladhoudend Immergrún Zimzelen
Feathered tree Baliveau ramifié Geveerde boom Stammbüsche peraste sadnice
Freshly potted plant Plante mise en conteneur peu de temps avant d’être commercialisée Vers gepot Frisch eingetopft Sveže presađena bilјka
Graft (a) Greffe Ent Edelreis Kalem
Graft (to) Greffer Enten Propfen Kalemlјenje
Hardwood cutting Bouture de bois sec Winterstek Steckholz Zrela reznica
Head Couronne Kroon Krone Kruna
Hedging plant Plante de haies (chantier de paysage) Haagplantsoen Heckenpflanze Bilјka za živu ogradu
Herbaceous perennial Plante vivace Vaste plant Staude Perene (zelјaste)
Lateral Branche latérale Zijtak Seitentrieb Bočni izdanci
Lattice pot Pot-panier Mandjes pot Gittertopf Rešetkaste posude
Layer Marcotte Aflegger Ableger ožilјena položenica
Leader Flèche Hoofdscheut Leittrieb Jedan dominantan monopodijalan izdanak –

lider

Light whip Jeune baliveau Spil (1-jarig) Leichter Heister Šiba jedanput presađena
Liner Jeune plant à recultiver Plantgoed Jungpflanze Repromaterijal
Medium Substrat Grondmengsel Substrat Supstrat
Multistem Cépée Boom     met     meerdere

stammen

Mehrstämmig Sadnica sa više stabala
Plug Alvéole Plug Jungpflanze aus Kulturplatte Sadnice iz set kontejnera
Plug tray Plaque alvéolée Stekplaat Kulturplatte Set kontejner
Pot Godet, pot Pot Topf Saksija (posuda manja od 2 L)
Pot grown plant Plante cultivé en godet Potplant Mit Topfballen bilјka u posudi
Pyramid tree Arbre pyramidal Piramide gekweekt Pyramidenform piramidalna forma
Rootball Motte Kluit Ballen Busen
Rootballed plant Plante en motte Plant met kluit Pflanze mit Ballen sadnica sa busenom
Rootballed plant with wirebasket Plante en motte grillagée Plant met kluit in ijzergaas Mit Drahtballen sadnica sa busenom u žičanoj mreži
Rootstock/understock Porte-greffe Onderstam Veredlungsunterlage Podloga (za kalemlјenje)
Scion Greffon Greffel Reiser Plemka
Shrub Touffe Struik Strauch Žbun
Softwood cutting Bouture herbacée Zomerstek Krautartig Steckling zelena reznica
Species species species species vrsta
Specimen/solitaire Solitaire Solitair Solitär Sadnica iznad standarda
Standard Rose Tree Rosier tige Stamroos Stammrose Ruža stablašica
Standard tree Arbre tige Stamboom, hoogstam Hochstamm Standardna sadnica
Stock plant Stolon Moerplant Mutterpflanze matična bilјka; podloga za kalemlјenje
Transplant (a) Plant repiqué Verplante zaailing Verpflanzte Sämling Presađenica
Transplant (to) Repiquer, transplanter Verplanten Verpflanzen Presadnja
Undercut seedling Semis soulevé Afgepende zaailing Sämling, unterschnitten Podrezani sejanci
Young plant Jeune plant Plantgoed (1-jarig) Jungpflanze (1-jährig) Mladica (jednogodišnja sadnica)
Weaned Acclimatisé (in vitro) Afgehard (in vitro) Abgehärte Meristem Pflanze Aklimatizovane   sadnice   proizvedene   in vitro
Whip Baliveau Spil Heister Šiba
Wirebasket Panier grillagé Draadverpakking Drahtballierung Žičana korpa

vrh